Kvartal Jan-jun Helår
Mkr 2-21 1-21 2-20 2021 2020 2020
Nettoomsättning 5 129 4 703 3 853 9 832 8 352 16 327
Rörelseresultat 898 849 542 1 747 1 170 2 479
Resultat efter skatt 698 675 411 1 373 902 1 979
Resultat per aktie, kr 4,3 4,2 2,5 8,5 5,6 12,2
Rörelsemarginal, % 18 18 14 18 14 15
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 019 672 693 1 691 1 307 2 411
Nettoskuld i % av eget kapital 11 9 7 11 7 10
 
  • Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 1 747 (januari-juni 2020: 1 170) Mkr. Resultatökningen beror på högre priser för trävaror och expansionen av trävaruaffären genom förvärvet av Martinsons och
    utbyggnaden av Bravikens Sågverk.

  • Trots ett omfattande underhållsstopp inom kartong ökade resultatet under andra kvartalet jämfört med första kvartalet med 49 Mkr till 898 Mkr till följd av högre trävarupriser.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-juni till 1 373 (902) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 8,5 (5,6) kronor.
 

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 19 augusti 2021 kl. 12.15.