Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-20 2-20 3-19 2020 2019 2019
Nettoomsättning 3 727 3 853 4 144 12 078 12 765 16 959
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 714 542 541 1 884 1 758 2 345
Rörelseresultat 714 542 541 1 884 1 758 11 115
Resultat efter skatt 565 411 409 1 467 1 363 8 731
Resultat per aktie, kr 3,5 2,5 2,5 9,1 8,1 52,6
Rörelsemarginal, % 19,2 14,1 13,0 15,6 13,8 13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,5 5,0 8,3 5,7 8,9 8,9
Avkastning på eget kapital, % 5,5 4,1 7,2 4,8 7,8 7,8
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 735 693 522 2 042 2 062 2 727
Nettoskuld i % av eget kapital 8 7 18 8 18 9
  • Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 1 884 (januari-september 2019: 1 758) Mkr. Resultatet påverkades positivt av högre resultat från kartong och skog men negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper. 
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 172 Mkr till 714 Mkr till följd av prisuppgångar inom trävaror, minskade produktionsbegränsningar inom papper och säsongsmässigt lägre kostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-september till 1 467 (1 363) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9,1 (8,1) kronor. 
  • Utdelning om 3,5 kronor per aktie (567 Mkr) utbetalades den 23 september. 
  • Den 1 oktober genomfördes förvärvet av Martinsons, en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror. 
 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 12.00.