Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-20 1-20 2-19 2020 2019 2019
Nettoomsättning 3 853 4 499 4 361 8 352 8 621 16 959
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 542 628 574 1 170 1 217 2 345
Rörelseresultat 542 628 574 1 170 1 217 11 115
Resultat efter skatt 411 491 451 902 954 8 731
Resultat per aktie, kr 2,5 3,0 2,7 5,6 5,7 52,6
Rörelsemarginal, % * 14,1 14,0 13,2 14,0 14,1 13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 5,0 5,7 8,6 5,4 9,2 8,9
Avkastning på eget kapital, % * 4,1 4,9 7,7 4,5 8,1 7,8
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 693 615 884 1 307 1 539 2 727
Nettoskuld i % av eget kapital 7 9 14 7 14 9

* Exklusive jämförelsestörande poster 2019.

  • Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 1 170 (januari-juni 2019: 1 217) Mkr. Resultatet påverkades negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper men det uppvägdes till stor del av högre resultat från kartong och skog. 
  • Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet med 86 Mkr till 542 Mkr till följd av lägre efterfrågan inom papper orsakat av Covid-19. Resultatet för kartong och trävaror ökade.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-juni till 902 (954) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 5,6 (5,7) kronor. 
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,5 kronor per aktie för beslut vid en extra bolagsstämma i september.
  • Holmen tecknade i juli avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Martinsons för 1,0 Mdkr. Martinsons är en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror med en årlig konsumtion av timmer motsvarande Holmens skörd i norra Sverige. Förvärvet kräver godkännande från konkurrensmyndighet och beräknas bli klart under hösten.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 12.30.