Kvartal Helår
Mkr 4-19 3-19 4-18 2019 2018
Nettoomsättning 4 194 4 144 3 948 16 959 16 055
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 587 541 613 2 345 2 476
Rörelseresultat 9 357 541 519 11 115 2 382
Resultat efter skatt 7 368 409 543 8 731 2 268
Resultat per aktie, kr 45,5 2,5 3,2 52,6 13,5
Rörelsemarginal, % * 14,0 13,0 15,5 13,8 15,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 9,0 8,3 9,4 8,9 9,7
Avkastning på eget kapital, % * 7,6 7,2 10,7 7,8 10,4
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 665 522 671 2 727 2 500
Nettoskuld i % av eget kapital 9 18 12 9 12

* Exklusive jämförelsestörande poster, se vidare på sid 17.

  • Rörelseresultatet för 2019 uppgick till 11 115 (2 382) Mkr, och inkluderar jämförelsestörande poster om 8 770 Mkr, främst avseende förändrad redovisning av skogstillgångar. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 2 345 (2 476) Mkr. Resultatet påverkades positivt av högre försäljningspriser men negativt av ökade kostnader för ved och mer omfattande underhållsstopp. 
  • Fjärde kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 587 Mkr jämfört med 541 Mkr i tredje kvartalet. Kostnaderna ökade från en säsongsmässigt låg nivå. Resultatet föregående kvartal belastades med 130 Mkr från ett större underhållsstopp. 
  • Resultat efter skatt uppgick till 8 731 (2 268) Mkr. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet efter skatt med 6 943 Mkr.
  • Det redovisade värdet på skogstillgångarna ökade vid årsskiftet med 22 134 Mkr till 41 345 Mkr till följd av att tillgångarna redovisas beräknat utifrån transaktioner i de områden där Holmen har mark. Av ökningen redovisas 9 079 Mkr i rörelseresultatet som jämförelsestörande post och 13 055 Mkr i övrigt totalresultat. Förändringen har ökat den redovisade uppskjutna skatteskulden med 4 560 Mkr och det egna kapitalet med 17 574 Mkr.
  • Med anledning av att eget kapital ökat väsentligt till följd av ändrad redovisning av skogstillgångar har styrelsen beslutat att den finansiella nettoskulden inte ska överstiga 25 procent av eget kapital jämfört med tidigare 50 procent. Vid årsskiftet uppgick den till 9 procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7 (6,75) kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 - 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 - 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 30 januari 2020 kl. 12.20.