Kvartal Januari-september Helår 
Mkr 3-18 2-18 3-17 2018 2017  2017 
Nettoomsättning 3 844 4 164 3 947 12 108 12 225 16 133 
Rörelseresultat 591 618 593 1 862 1 745 2 166 
Resultat efter skatt 458 759 456 1 724 1 336 1 668 
Resultat per aktie, kr 2,7 4,5 2,7 10,3 8,0 9,9 
Rörelsemarginal, % 15,4 14,9 15,0 15,4 14,3 13,4 
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,2 9,8 9,4 9,8 9,4 8,7 
Avkastning på eget kapital, % 8,1 13,6 8,5 10,3 8,4 7,8 
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 581 662 498 1 829 1 722 2 310 
Skuldsättningsgrad 0,13 0,15 0,17 0,13 0,17 0,13 
  • Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 1 862 Mkr, en ökning med 117 Mkr jämfört med samma period förra året. Resultatförbättringen beror på högre resultat från trävaror och energi.
  • Jämfört med andra kvartalet minskade rörelseresultatet med 27 Mkr till 591 Mkr. Tredje kvartalets resultat belastades av ett större underhållsstopp samt kostnader för skogsbränder. Personalkostnaderna var säsongsmässigt låga och försäljningspriserna för papper och trävaror ökade något.
  • Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till 1 724 (januari-september 2017: 1 336) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 10,3 (8,0) kronor. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 9,8 (9,4) procent. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 12.15.