Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-18 1-18 2-17 2018 2017 2017
Nettoomsättning 4 164 4 099 4 148 8 264 8 278 16 133
Rörelseresultat   618 653 525 1 271 1 152 2 166
Resultat efter skatt 759 507 394 1 266 880 1 668
Resultat per aktie, kr 4,5 3,0 2,4 7,5 5,2 9,9
Rörelsemarginal,   % 14,9 15,9 12,7 15,4 13,9 13,4
Avkastning på sysselsatt
kapital, %
9,8 10,5 8,5 10,1 9,4 8,7
Avkastning på eget kapital, % 13,6 9,1 7,5 11,4 8,4 7,8
Kassaflöde före investeringar
och rörelsekapital
662 586 482 1 248 1 224 2 310
Skuldsättningsgrad 0,15 0,11 0,19 0,15 0,19 0,13

 

 
  • Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 1 271 Mkr, en ökning med 119 Mkr jämfört med samma period förra året. Resultatförbättringen förklaras av högre resultat från trävaror och energi samt försäljning av en skogsfastighet.

  • Jämfört med första kvartalet minskade resultatet i andra kvartalet med 35 Mkr till 618 Mkr. Kartongproduktionen gick starkt och försäljningspriserna för trävaror ökade. Vattenkraftproduktionen minskade säsongsmässigt. I första kvartalet ingick 70 Mkr i resultat från försäljning av en skogsfastighet.

  • Resultatet efter skatt för januari-juni uppgick till 1 266 (januari-juni 2017: 880) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 7,5 (5,2) kronor. I resultatet ingår en positiv skatteeffekt om 300 Mkr till följd av riksdagens beslut att sänka den svenska bolagsskattesatsen.

  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10,1 (9,4) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, +46 8 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, +46 8 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 73 986 51 12

 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (Vpml). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 15 augusti 2018 kl 12.00.