Kvartal Helår
Mkr 4-18 3-18 4-17 2018 2017 
Nettoomsättning 3 948 3 844 3 908 16 055 16 133
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 613 591 421 2 476 2 166
Rörelseresultat 519 591 421 2 382 2 166
Resultat efter skatt 543 458 332 2 268 1 668
Resultat per aktie, kr 3,2 2,7 2,0 13,5 9,9
Rörelsemarginal, % * 15,5 15,4 10,8 15,4 13,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 9,4 9,2 6,7 9,7 8,7
Avkastning på eget kapital, % 9,4 8,1 6,1 10,1 7,8
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 671 581 588 2 500 2 310
Skuldsättningsgrad 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13

* Exklusive jämförelsestörande post om -94 Mkr under fjärde kvartalet 2018.

  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för 2018 ökade med 310 Mkr till 2 476 Mkr till följd av högre resultat från skog och trävaror. I fjärde kvartalet 2018 har 94 Mkr redovisats som jämförelsestörande post avseende kostnader för besparingsprogram inom kartong. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2 382 (2 166) Mkr. 
  • Jämfört med tredje kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 22 Mkr till 613 Mkr. 
  • Resultatet efter skatt för 2018 uppgick till 2 268 (1 668) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 13,5 (9,9) kronor. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 9,7 (8,7) procent. 
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 (6,5) kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 31 januari 2019 kl. 12.15.