Kvartal Helår
Mkr 1-17 4-16 1-16 2016
Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 15 513
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
627 579 580 2 162
Rörelseresultat 627 579 348 1 930
Resultat efter skatt 485 442 222 1 424
Resultat per aktie, kr 5,8 5,3 2,6 16,9
Rörelsemarginal, % * 15,2 14,7 15,1 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 10,2 9,3 9,1 8,6
Avkastning på eget kapital, % 9,2 8,5 4,3 6,9
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 742 527 754 2 320
Skuldsättningsgrad 0,16 0,19 0,21 0,19

* Exklusive jämförelsestörande poster om -232 Mkr under 2016. Se vidare sidan 14.

  • Rörelseresultatet under januari-mars 2017 uppgick till 627 (januari-mars 2016: 580 exklusive jämförelsestörande poster) Mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av högre resultat inom papper och trävaror.
  • Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseresultatet med 48 Mkr till följd av högre kartongleveranser, bättre priser och produktmix för trävaror samt säsongsmässigt högre vattenkraftsproduktion.
  • Resultatet efter skatt för januari-mars uppgick till 485 (222) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 5,8 (2,6) kr. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10,2 (9,1) procent.
  • Försäljningen har utvecklats bra med förbättrad produkt- och marknadsmix. Kartongproduktionen har stabiliserats på en högre nivå efter genomförda investeringar. För att stärka råvaruförsörjningen till Bravikens sågverk och komplettera produkterbjudandet förvärvades i april Linghems sågverk. Direktavkastningen på egen skog var säsongsmässigt hög, 5,0 procent.

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05 
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 3 maj 2017 kl. 12.45.