Kvartal Januari-juni Helår
   Mkr 2-17 1-17 2-16 2017 2016 2016
Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937 8 278 7 765 15 513
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
525 627 483 1 152 1 063 2 162
Rörelseresultat   525 627 483 1 152 831 1 930
Resultat efter skatt 394 485 364 880 587 1 424
Resultat per aktie, kr 4,7 5,8 4,3 10,5 7,0 16,9
Rörelsemarginal,   % * 12,7 15,2 12,3 13,9 13,7 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 8,5 10,2 7,7 9,4 8,4 8,6
Avkastning på eget kapital, % 7,5 9,2 7,1 8,4 5,7 6,9
Kassaflöde före investeringar
och rörelsekapital
482 742 478 1 224 1 232 2 320
Skuldsättningsgrad 0,19 0,16 0,22 0,19 0,22 0,19

* Exklusive jämförelsestörande poster om -232 Mkr under 2016. Se vidare på sidan 15.

  • Rörelseresultatet under januari-juni 2017 uppgick till 1 152 Mkr (januari-juni 2016: 1 063 Mkr exklusive jämförelsestörande poster). Resultatförbättringen förklaras av högre trävarupriser, bättre intjäning från skog och avyttring av tidningspappersbruket i Madrid.
  • Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet med 102 Mkr till 525 Mkr till följd av underhållsstopp inom kartong och säsongsmässigt lägre vattenkraftsproduktion.
  • Resultatet efter skatt för januari-juni uppgick till 880 (587) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 10,5 (7,0) kr.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 9,4 (8,4) procent.
  • Produktionen av kartong, papper och trävaror har etablerats på en högre nivå än tidigare år och försäljningsmixen har utvecklats väl. Kassaflödet var starkt och täckte i stort utdelningen om 1 Mdr som utbetalades i april.

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05 
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22 
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 0739 – 86 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 17 augusti 2017 kl.12.45.