Kvartal Helår
Mkr 4-17 3-17 4-16 2017 2016
Nettoomsättning 3 908 3 947 3 937 16 133 15 513
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
421 593 579 2 166 2 162
Rörelseresultat 421 593 579 2 166 1 930
Resultat efter skatt 332 456 442 1 668 1 424
Resultat per aktie, kr 4,0 5,4 5,3 19,9 16,9
Rörelsemarginal, % * 10,8 15,0 14,7 13,4 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 6,7 9,4 9,3 8,7 8,6
Avkastning på eget kapital, % 6,1 8,5 8,5 7,8 6,9
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 588 498           527 2 310 2 320
Skuldsättningsgrad 0,13 0,17 0,19 0,13 0,19

* Exklusive jämförelsestörande poster om -232 Mkr under 2016. Se vidare på sidan 15.

  • Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 2 166 Mkr (2016: 2 162 Mkr exklusive jämförelsestörande poster).  Leveranserna av kartong, papper och trävaror ökade och försäljningsmixen förbättrades men det motverkades av ökade kostnader för insatsvaror och frakt samt stora underhållsstopp. 
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 172 Mkr till 421 Mkr till följd av kostnader och produktionsbortfall i samband med underhållsstopp vid Iggesunds bruk.
  • Resultatet efter skatt för 2017 uppgick till 1 668 (1 424) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 19,9 (16,9) kronor. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8,7 (8,6) procent.
  • Kassaflödet 2017 var starkt och täckte utdelning om 1 008 Mkr samtidigt som nettoskulden minskades med 889 Mkr. 
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 13 (12) kronor per aktie. Styrelsen föreslår även en aktiesplit 2:1, innebärande att varje aktie delas upp i två aktier.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 30 januari 2018 kl 11.45.