Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-16 2-16 3-15 2016 2015 2015
Nettoomsättning 3 810 3 937 4 032 11 575 12 325 16 014
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
520 483 493 1 583 1 324 1 700
Rörelseresultat 520 483 493 1 352 1 324 769
Resultat efter skatt
exkl. jämförelsestörande poster
395 364 377 1 212 997 1 323
Resultat efter skatt 395 364 377 982 997 559
Resultat per aktie, kr 4,7 4,3 4,5 11,7 11,9 6,7
Rörelsemarginal, % * 13,7 12,3 12,2 13,7 10,7 10,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 8,4 7,7 7,3 8,4 6,5 6,4
Avkastning på eget kapital, % 7,7 7,1 7,2 6,3 6,3 2,6
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 560 478 629 1 792 1 598 2 083
Skuldsättningsgrad 0,21 0,22 0,27 0,21 0,27 0,23

* Exklusive jämförelsestörande poster, vilka ingår i rörelseresultatet med -232 Mkr under 2016 och -931 Mkr under 2015. Se vidare sidan 15.

  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för januari-september 2016 ökade med 259 Mkr till 1 583 Mkr till följd av bättre resultat inom papper.
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet för tredje kvartalet med 37 Mkr till 520 Mkr till följd av säsongsmässigt lägre kostnader.
  • Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till 982 (997) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 11,7 (11,9) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 1 212 (997) Mkr och resultatet per aktie till 14,4 (11,9) kr.
  • Pappersverksamheten har efter avyttring av bruket i Madrid renodlats mot magasin- och bokpapper som under tredje kvartalet ökats till att utgöra 85 procent av pappersförsäljningen. Genomförda investeringar inom kartong ger potential till produktionsökningar, men produktionsstörningar medförde att tredje kvartalets kartongproduktion i stort var oförändrad. Sänkta kostnader och högre priser har ökat årets resultat från skog. Skog utgör tillsammans med vattenkraft två tredjedelar av koncernens sysselsatta kapital.

För ytterligare information kontakta:   
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05   
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22   
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 12.35.