Kvartal Helår
Mkr 1-16 4-15 1-15 2015
Nettoomsättning 3 828 3 689 4 154 16 014
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
580 376 396 1 700
Rörelseresultat 348 -555 396 769
Resultat efter skatt
exkl. jämförelsestörande poster
450 326 298 1 323
Resultat efter skatt 222 -438 298 559
Avkastning på sysselsatt kapital* 9,1 5,7 5,9 6,4
Avkastning på eget kapital, % 4,3 -8,4 5,6 2,6
Resultat per aktie, kr 2,6 -5,2 3,5 6,7
Kassaflöde före investeringar 542 775 522 2 526
Skuldsättningsgrad 0,21 0,23 0,26 0,23

* Exklusive jämförelsestörande poster, vilka ingår i rörelseresultatet med -232 (0) Mkr

  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 blev 580 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster, vilket var 184 Mkr högre än första kvartalet 2015 och 204 Mkr högre än fjärde kvartalet. Stopp för ombyggnad av kartongmaskin påverkade kvartalets resultat negativt med drygt 60 Mkr, men det uppvägdes av vunnen tvist för vattenkostnad på motsvarande belopp. Resultatet från virkeshandel var högt och avskrivningarna minskade. Både första kvartalet 2015 och fjärde kvartalet 2015 påverkades negativt av underhålls- och ombyggnadsstopp.
  • Rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster uppgick till 348 Mkr. Kvartalet belastades med netto -232 Mkr i jämförelsestörande poster avseende försäljning av koncernens spanska verksamhet och försäkringsersättning för återuppbyggnad efter brand i Hallsta pappersbruk.
  • Resultatet efter skatt för januari-mars uppgick till 222 (298) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,6 (3,5) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 450 (298) Mkr och resultatet per aktie till 5,4 (3,5) kr.

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05 
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12


Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.15.