Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-16 1-16 2-15 2016 2015 2015
Nettoomsättning 3 937 3 828 4 139 7 765 8 293 16 014
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
483 580 435 1 063 831 1 700
Rörelseresultat 483 348 435 831 831 769
Resultat efter skatt
exkl. jämförelsestörande poster
364 450 322 815 620 1 323
Resultat efter skatt 364 222 322 587 620 559
Avkastning på sysselsatt kapital* 7,7 9,1 6,4 8,4 6,2 6,4
Avkastning på eget kapital, % 7,1 4,3 6,1 5,7 5,8 2,6
Resultat per aktie, kr 4,3 2,6 3,8 7,0 7,4 6,7
Kassaflöde före investeringar 569 542 574 1 111 1 097 2 526
Skuldsättningsgrad 0,22 0,21 0,29 0,22 0,29 0,23

* Exklusive jämförelsestörande poster, vilka ingår i rörelseresultatet med -232 Mkr i första kvartalet 2016 och -931 Mkr i fjärde kvartalet 2015.

  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för första halvåret 2016 ökade med 232 Mkr till 1 063 Mkr till följd av bättre resultat inom papper.
  • Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet för andra kvartalet med 97 Mkr till 483 Mkr till följd av intrimning av ombyggd kartongmaskin, säsongsmässigt lägre vattenkraftsproduktion och att resultatet från virkeshandel minskade till normal nivå. 
  • Resultatet efter skatt för januari-juni uppgick till 587 (620) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 7,0 (7,4) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 815 (620) Mkr och resultatet per aktie till 9,7 (7,4) kr. 
  • Försäljningen av tidningspappersbruket i Madrid slutfördes under andra kvartalet vilket var ett avgörande steg mot att renodla pappersverksamheten mot magasinpapper och specialprodukter. Den ombyggda kartongmaskinen i Workington nådde full kapacitet mot slutet av kvartalet samtidigt som ytterligare ett steg i utbyggnaden av massaproduktionen i Iggesunds bruk genomfördes. Vid halvårskiftet utgjorde skog och vattenkraft två tredjedelar av koncernens operativa kapital.

För ytterligare information kontakta:  
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05  
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22  
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 17 augusti 2016 kl. 12.20.