Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-15 1-15 2-14 2015 2014 2014
Nettoomsättning 4 139 4 154 3 946 8 293 8 027 15 994
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
435 396 351 831 740 1 734
Rörelseresultat 435 396 351 831 740 1 284
Resultat efter skatt 322 298 250 620 526 907
Resultat per aktie, kr 3,8 3,5 3,0 7,4 6,3 10,8
Avkastning på eget kapital, % 6,1 5,6 4,8 5,8 5,0 4,3
Kassaflöde före investeringar 574 522 484 1 097 1 024 2 176
Skuldsättningsgrad 0,29 0,26 0,31 0,29 0,31 0,28
  • Rörelseresultatet för januari-juni 2015 blev 831 Mkr (januari-juni 2014: 740 Mkr). Resultatförbättringen beror på sänkta kostnader och ökad försäljning av kartong. Priserna för tryckpapper och sågade trävaror sjönk men uppvägdes till viss del av en svagare svensk krona.
  • Jämfört med första kvartalet ökade rörelseresultatet med 39 Mkr till 435 Mkr. Intjäningen från vattenkraft minskade säsongsmässigt. Första kvartalets resultat belastades av kostnader i samband med underhålls- och ombyggnadsstopp.
  • Resultatet efter skatt för januari-juni uppgick till 620 (526) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 7,4 (6,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,8 (5,0) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05 
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 12.30.