Kvartal Januari-september Helår
    Mkr 3-14 2-14 3-13 2014 2013 2013
Nettoomsättning 3 956 3 946 3 939 11 983 12 293 16 231
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
522 351 326 1 262 871 1 209
Rörelseresultat 522 351 326 1 262 731 1 069
Resultat efter skatt 385 250 207 912 481 711
Resultat per aktie, kr 4,6 3,0 2,5 10,9 5,7 8,5
Avkastning på eget kapital, % 7,4 4,8 4,1 5,8 3,1 3,4
Kassaflöde före investeringar 738 484 567 1 762 1 567 2 011
Skuldsättningsgrad 0,29 0,31 0,31 0,29 0,31 0,29
  • Rörelseresultatet blev 1 262 (januari-september 2013: 731) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper och sågade trävaror, en svagare svensk krona samt sänkta produktionskostnader för kartong. Föregående års resultat belastades med jämförelsestörande poster om -140 Mkr.
  • Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 522 Mkr, vilket var 171 Mkr högre än andra kvartalet tack vare bra kartongproduktion och säsongsmässigt låga kostnader.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 912 (481) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 10,9 (5,7) kr.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan det var svagt för tryckpapper. För sågade trävaror försvagades marknadsläget till följd av högt utbud på marknaden.

   
För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

  
Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 12.00