Kvartal   Januari-september Helår
Mkr 3-13 2-13 3-12 2013 2012 2012
Nettoomsättning 3 939 4 197 4 230 12 293 13 577 17 852
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster*
326 307 394 871 1 442 1 713
Rörelseresultat 326 307 394 731 1 442 1 520
Resultat efter skatt 207 232 249 481 950 1 853
Resultat per aktie, kr 2,5 2,8 3,0 5,7 11,3 22,1
Avkastning på eget kapital, % 4,1 4,5 5,0 3,1 6,4 9,3

*Jämförelsestörande poster avser nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper (K1 2013: -140 Mkr, K4 2012: -193 Mkr).

  • Resultatet efter skatt för januari-september 2013 uppgick till 481 (januari-september 2012: 950) Mkr.
  • Resultatet per aktie blev 5,7 (11,3) kr.
  • Avkastningen på eget kapital var 3,1 (6,4) procent.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 871 (1 442) Mkr. Nedgången beror på en starkare svensk krona, lägre försäljningspriser för tryckpapper samt produktionsstörningar inom Iggesund Paperboard.
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 19 Mkr till 326 Mkr. Resultatet från kartong ökade betydligt. I andra kvartalets resultat ingick +102 Mkr från bildandet av ett samägt vindkraftsbolag.
  • Marknadsläget för kartong var bra. Efterfrågan på tryckpapper har fortsatt att minska men marknadsbalansen för tidningspapper är god till följd av nedläggningar. För sågade trävaror var marknadsläget fortsatt svagt.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 13.05.