Kvartal Helår
Mkr 1-13 4-12 1-12 2012
Nettoomsättning 4 158 4 276 4 778 17 852
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster* 238 271 560 1 713
Rörelseresultat 98 78 560 1 520
Resultat efter skatt 42 902 389 1 853
Resultat per aktie, kr 0,5 10,7 4,6 22,1
Avkastning på eget kapital, % 0,8 17,7 7,9 9,3

*Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet avser nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper om -140 Mkr i K1 2013 och -193 Mkr i K4 2012.

  • Resultatet efter skatt för januari-mars 2013 uppgick till 42 (januari-mars 2012: 389) Mkr.
  • Resultatet per aktie blev 0,5 (4,6) kr.
  • Avkastningen på eget kapital var 0,8 (7,9) procent.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 238 (560) Mkr. Nedgången förklaras främst av lägre försäljningspriser för tryckpapper och en starkare svensk krona.
  • Jämfört med fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 33 Mkr till följd av lägre resultat inom tryckpapper.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt medan efterfrågan på tryckpapper och sågade trävaror var fortsatt svag.
  • Under kvartalet fattades beslut om att stänga en pappersmaskin med 200 000 tons produktionskapacitet vid Bravikens Pappersbruk.

  
För ytterligare information kontakta:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-mars 2013. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 24 april 2013 kl.12.50.