Kvartal Jan-Sep Helår
Mkr 3-12 2-12 3-11 2012 2011 2011
Nettoomsättning 4 230 4 569 4 518 13 577 14 026 18 656
Resultat före avskr.
och värdeförändring
615 694 838 2 097 2 511 3 240
Rörelseresultat* 394 488 519 1 442 1 570 5 573
Resultat efter skatt* 249 313 343 950 1 015 3 955
Resultat per aktie, kr* 3,0 3,7 4,1 11,3 12,1 47,1
Avkastning på eget kapital, %* 5,0 6,4 8,1 6,4 8,1 23,1

*I K4 2011 ingick uppvärdering av skog med +3 593 Mkr före skatt och 2 648 Mkr efter skatt
            
       

  • Resultatet efter skatt för januari-september 2012 uppgick till 950 (januari-september 2011: 1 015) Mkr.

  • Resultatet per aktie blev 11,3 (12,1) kr.

  • Avkastningen på eget kapital var 6,4 (8,1) procent.

  • Rörelseresultatet blev 1 442 (1 570) Mkr. Bidraget från valutasäkringar minskade medan värdeförändring skog ökade.

  • Tredje kvartalets rörelseresultat var 394 Mkr, 94 Mkr lägre än föregående kvartal. Resultatet inom Holmen Skog var lågt medan Iggesund Paperboards resultat förbättrades till följd av bra produktion och höga leveranser. Personalkostnaderna var säsongsmässigt låga. 

  • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan efterfrågan på tryckpapper och sågade trävaror var svag.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-september 2012. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 26 oktober 2012 kl. 12.30.