Kvartal     Jan-sept  Helår
 Mkr         3-11 2-11 3-10  2011  2010  2010
 Nettoomsättning  4 518 4 787 4 205 14 026 12 833 17 581
 Resultat före 
 avskrivningar*)   838  808  697 2 511 1 910 2 583
 Rörelseresultat*)  519  492  383 1 570  971 1 332
 Resultat efter skatt 343  302  216 1 015  528  704
 Resultat per aktie,
 kr          4,1  3,6  2,6  12,1  6,3  8,4
 Avkastning på eget 
 kapital, %      8,1  7,3  5,2  8,1  4,3  4,2

*)Exklusive jämförelsestörande poster som för 2010 uppgick till +264 Mkr.

 • Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till 1 015 (januari-september 2010: 528) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 12,1 (6,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 8,1 (4,3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 570 (971) Mkr. Förbättringen beror på högre priser för tidningspapper och kartong medan ökade kostnader för ved och returpapper påverkade resultatet negativt.
 • Efterfrågan på både tidningspapper och kartong i Europa försvagades under det tredje kvartalet och marknadsläget för sågade trävaror var fortsatt svagt.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-september 2011. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 26 oktober 2011 kl. 13.00.