Kvartal      Helår
   Mkr           1-11  4-10   1-10  2010
 Nettoomsättning       4 721 4 747  4 400 17 581
 Rörelseresultat        558  625   320  1 596
 Rörelseresultat exkl
 jämförelsestörande poster   558  361   320  1 332
 Resultat efter skatt     370  176   178   704
 Resultat per aktie, kr    4,4  2,1   2,1   8,4
 Avkastning på eget kapital, % 8,8  4,2   4,3   4,2
 • Resultatet efter skatt för januari-mars 2011 uppgick till 370 (januari-mars 2010: 178) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 4,4 (2,1) kr. Avkastningen på eget kapital var 8,8 (4,3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 558 (320) Mkr. Förbättringen beror på högre priser för tidningspapper och kartong medan ökade kostnader för ved och returpapper påverkade resultatet negativt.

Jämfört med fjärde kvartalet förbättrades resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, med 197 Mkr främst till följd av högre tidningspapperspriser.

 • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var på samma nivå som för ett år sedan. Marknadsläget för Holmens kartongprodukter var fortsatt bra medan marknaden för sågade trävaror var svag.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12