Kvartal Januari-juni Helår
   Mkr 2-11 1-11 2-10 2011 2010 2010

Nettoomsättning
4 787 4 721 4 227 9 508 8 628 17 581
Resultat före avskrivningar* 808 864 586 1 672 1 214 2 583
Rörelseresultat* 492 558 268 1 050 588 1 332
Resultat efter skatt 302 370 133 672 312 704
Resultat per aktie, kr 3,6 4,4 1,6 8,0 3,7 8,4
Avkastning på eget kapital, % 7,3 8,8 3,2 8,1 3,8 4,2

*)Exklusive jämförelsestörande poster som i fjärde kvartalet 2010 uppgick till +264 Mkr

  • Resultatet efter skatt för januari-juni 2011 uppgick till 672 (januari-juni 2010: 312) Mkr.
  • Resultat per aktie blev 8,0 (3,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 8,1 (3,8) procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 050 (588) Mkr. Förbättringen beror på högre priser för tidningspapper och kartong medan ökade kostnader för ved och returpapper påverkade resultatet negativt.
    Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet med 66 Mkr till 492 Mkr till följd av lägre resultat inom Holmen Skog och säsongsmässigt lägre resultat för Holmen Energi.
  • Efterfrågan på tidningspapper i Europa ökade något under första halvåret medan den var något lägre för kartong jämfört med samma period förra året. Marknadsläget för sågade trävaror var fortsatt svagt.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12