Mkr            Kvartal         Helår
           1-10   4-09   1-09     2009
 Nettoomsättning  4 400  4 659  4 529    18 071
 Rörelseresultat   320   392   415    1 620
 Resultat efter                   
 skatt        178   225   245    1 006
 Resultat per                   
 aktie, kr      2,1   2,7   2,9     12,0
 Avkastning på    4,3   5,5   6,4     6,4
 • Resultatet efter skatt för januari-mars 2010 uppgick till 178 (januari-mars 2009: 245) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 2,1 (2,9) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,3 (6,4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 320 (415) Mkr. Resultatet inom Holmen Paper försämrades väsentligt till följd av lägre tidningspapperspriser. Lönsamheten för koncernens övriga affärsområden förbättrades. Jämfört med fjärde kvartalet minskade resultatet med 72 Mkr.
 • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var fortsatt svag under första kvartalet. Marknadsläget för färskfiberkartong förbättrades och leveranserna från europeiska producenter till Europa ökade med 7 procent.

För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12