Kvartal     Januari-juni Helår
 Mkr              2-10  1-10   2-09  2010  2009  2009
 Nettoomsättning        4 227 4 400  4 496 8 628 9 025 18 071
 Rörelseresultat        268  320   372  588  787  1 620
 Resultat efter skatt      133  178   256  312  501  1 006
 Resultat per aktie, kr     1,6  2,1   3,0  3,7  6,0  12,0
 Avkastning på eget kapital, % 3,2  4,3   6,6  3,8  6,5  6,4
 • Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 3,7 (6,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 3,8 (6,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 588 (787) Mkr. Resultatet inom Holmen Paper försämrades väsentligt till följd av lägre tidningspapperspriser. Lönsamheten för koncernens övriga affärsområden förbättrades.
 • Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet 2010 till 268 Mkr, vilket var 52 Mkr lägre än under första kvartalet. Resultatnedgången förklaras av säsongsmässigt lägre resultat inom Holmen Energi.
 • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var fortsatt svag under andra kvartalet. Marknadsläget för färskfiberkartong var starkt och leveranserna från europeiska producenter till Europa har ökat med

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-juni 2010. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 11 augusti 2010 kl. 12.30.