Kvartal        Januari-juni  Helår
   Mkr       2-09  1-09  2-08    2009  2008  2008
 Nettoomsättning  4 496  4 529  4 826    9 025  9 700 19 334
 Rörelseresultat*   372   415   257     787   704  1 051
 Resultat efter                 
 skatt        256   245   124     501   395   642
 Resultat per                  
 aktie, kr      3,0   2,9   1,5     6,0   4,7   7,6
 Avkastning på                  
 eget kapital, %   6,6   6,4   3,0     6,5   4,7   3,9
 * I rörelseresultatet för helåret 2008 ingår jämförelsestörande poster
  om -361 Mkr, varav -63 Mkr under januari-juni 2008.

- Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till 9 025 (januari-juni 2008: 9 700) Mkr.

- Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr.

- Resultat per aktie uppgick till 6,0 (4,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,5 (4,7) procent.

- Rörelseresultatet blev 787 (704) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av höjda priser på tidningspapper och kartong samtidigt som svag efterfrågan medfört omfattande produktionsbegränsningar.

- Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 372 Mkr, vilket var 43 Mkr lägre än under första kvartalet 2009. Resultatnedgången förklaras främst av ett säsongsmässigt lägre resultat för Holmen Energi.

- Marknadsläget för koncernens produkter var fortsatt svagt. Efterfrågan i Europa var för tidningspapper 15 procent lägre och för färskfiberkartong 13 procent lägre under första halvåret 2009 än under motsvarande period 2008.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15