· Koncernens nettoomsättning för januari-september 2008 uppgick till 14 291 (januari-september 2007: 14 086) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 371 (1 164) Mkr.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,4 (13,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 3,0 (9,5) %.

· Rörelseresultatet blev 767 (1 804) Mkr. I resultatet ingår netto -361 Mkr i jämförelsestörande poster inom Holmen Paper, varav -298 Mkr avser reservation i tredje kvartalet för nedläggning av Wargöns Bruk.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 128 (1 804) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre tidningspapperspriser och högre kostnader för virke och andra insatsvaror.

· För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 362 Mkr, vilket var 42 Mkr högre än under andra kvartalet. Resultatförbättringen förklaras främst av säsongsmässigt lägre personal- och underhållskostnader, samtidigt som högre kostnader för insatsvaror påverkade resultatet negativt.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa var lägre än föregående år. Samtidigt har exporten från Europa ökat, importen minskat och kapacitet ställts av, vilket har medfört att kapacitetsutnyttjandet är högt för europeiska producenter.

· Leveranserna av färskfiberkartong till Europa från europeiska producenter var under januari-september på samma nivå som föregående år. Prishöjningar har under andra halvåret genomförts i Europa.