· Koncernens nettoomsättning för januari-mars 2008 uppgick till 4 875
(januari-mars 2007: 4 787) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 271 (397) Mkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 3,2 (4,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,4 (9,7) %.

· Rörelseresultatet blev 446 (634) Mkr. Resultatet påverkades negativt av lägre tidningspapperspriser och högre kostnader för virke.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 36 Mkr lägre än under fjärde kvartalet 2007.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa minskade något under första kvartalet. Priset för tidningspapper gick ned. För Holmen Paper var
priset i genomsnitt cirka 4 % lägre jämfört med första kvartalet 2007, medan leveranserna steg med 3 %.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa försvagades något under första kvartalet. Iggesunds leveranser var 5 % lägre än under
motsvarande period föregående år. Priserna var stabila.