• Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2008 uppgick till 9 700 (januari-juni 2007: 9 449) Mkr.
  • Resultatet efter skatt blev 395 (726) Mkr.
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 4,7 (8,6) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,7 (9,0) %.
  • Rörelseresultatet blev 704 (1 162) Mkr. Resultatet påverkades negativt av lägre tidningspapperspriser, negativa valutaeffekter och högre kostnader främst för virke.
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 257 Mkr, vilket var 189 Mkr lägre än under första kvartalet. Utöver engångsposterna inom Holmen Paper var resultaten lägre inom Iggesund och Holmen Timber, delvis på grund av underhålls- respektive ombyggnadsstopp, samt säsongsmässigt lägre inom Holmen Energi.
  • Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt svagt under andra kvartalet. Leveranserna till Europa var under januari-juni 4 % lägre än under motsvarande period 2007. Holmen Papers priser var under första halvåret i genomsnitt cirka 4 % lägre än motsvarande period föregående år.
  • Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var svagare än föregående år och leveranserna från europeiska producenter till Europa var 1 % lägre under första halvåret 2008 jämfört med föregående år. Iggesunds leveranser var 4 % lägre. Iggesunds priser var högre än under första halvåret 2007.
  • Holmens styrelse har idag beslutat att påbörja en förhandling om nedläggning av verksamheten vid Wargöns Bruk. Avsikten är att helt upphöra med produktionen i december 2008.