· Koncernens nettoomsättning för januari-september 2007 uppgick till 14 086 (januari-september 2006: 13 762) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 164 (1 090) mnkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 13,7 (12,9) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,5 (9,0) %.

· Rörelseresultatet blev 1 804 (1 714) mnkr. Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som det belastades av högre kostnader för virke och returpapper, större underhålls- och ombyggnadsstopp samt lägre leveranser.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 642 mnkr, vilket var 113 mnkr högre än under andra kvartalet. I resultatet ingår 105 mnkr från försäljning av aktier. Resultatet påverkades i övrigt negativt av kostnader och produktionsbortfall i samband med ombyggnadsstopp vid Iggesunds Bruk.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa har påverkats av lägre efterfrågan och ökad import. Holmen Papers leveranser var 1 % lägre än under januari-september 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 3 % högre jämfört med samma period föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet. Efterfrågan på Iggesund Paperboards produkter var fortsatt god men leveranserna minskade med 4 % jämfört med januari-september 2006 på grund av ombyggnadsstoppet. Prishöjningar har fått visst genomslag under tredje kvartalet.

· Holmens styrelse har beslutat att bygga ett sågverk vid Bravikens pappersbruk i Norrköping.