· Koncernens nettoomsättning för 2007 uppgick till 19 159 (2006: 18 592) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 505 (1 459) Mkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 17,8 (17,2) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,2 (9,0) %.

· Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 12 kronor per aktie.

· Rörelseresultatet för 2007 blev 2 843 (2 303) Mkr. I rörelseresultatet ingår netto 557 Mkr i jämförelsestörande poster från fjärde kvartalet fördelade på 2 100 Mkr till följd av omvärdering skog, -1 603 Mkr till följd av nedskrivning av goodwill och materiella anläggningstillgångar inom Holmen Paper samt 60 Mkr till följd av återföring av tidigare nedskrivning inom Holmen Timber. Jämförelsestörande posters påverkan på resultatet efter skatt uppgår till 36 Mkr.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 2 286 (2 303) Mkr. Resultatet påverkades positivt av högre priser samtidigt som det belastades av högre kostnader för virke och returpapper, större underhålls- och ombyggnadsstopp samt lägre leveranser.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick för fjärde kvartalet till 482 Mkr, vilket var 160 Mkr lägre än under tredje kvartalet. Fjärde kvartalet påverkades positivt av högre leveransvolymer samtidigt som kostnaderna ökade säsongsmässigt. I tredje kvartalets resultat ingick 105 Mkr från försäljning av aktier.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa förbättrades något och leveranserna var höga under fjärde kvartalet. För helåret 2007 var leveranserna av tidningspapper i Europa oförändrade. Även Holmen Papers leveranser för 2007 var i stort oförändrade. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 2 % högre jämfört med föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var bra under fjärde kvartalet. Efterfrågan på Iggesund Paperboards produkter var fortsatt god men leveranserna för helåret minskade med 4 % på grund av ett omfattande ombyggnadsstopp. Priserna höjdes under andra halvåret.

För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16
Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15