· Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 13 762 (januari-september 2005: 12 084) mnkr. Ökningen förklaras av högre leveranser, främst från ny kapacitet i Spanien, och högre priser för tidningspapper.

· Resultatet efter skatt blev 1 090 (859) mnkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 12,9 (10,1) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (7,4) %.

· Rörelseresultatet blev 1 714 (1 403) mnkr. Förbättringen beror på högre leveranser av kartong och tidningspapper samt höjda tidningspapperspriser.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 125 mnkr högre än under andra kvartalet främst till följd av högre produktion och säsongsmässigt lägre kostnader för personal och underhåll. Kostnaderna för fiber och energi ökade.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser var 15 % högre än under januari-september 2005, huvudsakligen som resultat av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre jämfört med föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var mycket bra under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 10 % högre än under januari-september 2005. Priserna var stabila.