· Koncernens nettoomsättning för 2006 uppgick till 18 592 (2005:
16 319) mnkr. Ökningen förklaras av högre leveranser, främst från den
nya pappersmaskinen i Spanien, och högre priser för tidnings- och
journalpapper.

· Resultatet efter skatt blev 1 459 (1 256) mnkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget
kapital var 9,0 (8,0) %.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie. Föregående år
lämnades en utdelning om 11 kronor.

· Rörelseresultatet blev 2 303 (1 967) mnkr. Förbättringen beror på
höjda tidningspapperspriser och ökade leveranser, vilket motverkades av
högre energikostnader.

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 20 mnkr lägre än under
tredje kvartalet, påverkat av säsongsmässigt högre kostnader inom Holmen
Paper samt förbättrade resultat inom Holmen Kraft och Holmen Skog.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under
fjärde kvartalet. Holmen Papers leveranser var 15 % högre än under 2005,
huvudsakligen som resultat av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna
för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre jämfört med
föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under
fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 9 % högre än under
2005. Priserna var stabila.