· Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 12 084 (januari-september 2004: 11 611) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 859 (1 026) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 10,1 (12,2) kronor. Avkastningen på eget kapital var 7,4 (8,4) %.

· Rörelseresultatet blev 1 403 (1 600) mnkr. Resultatnedgången beror främst på betydande kostnadsökningar för energi och andra insatsvaror samt negativa valutaeffekter. Högre priser för tidnings- och journalpapper har samtidigt haft en positiv resultatpåverkan.

· Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet för tredje kvartalet med 141 mnkr till 590 mnkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre kostnader.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt bra under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade med 3 % jämfört med januari-september 2004. Priserna var stabila efter de höjningar som genomfördes vid årets början.

· Marknadsläget för nyfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 3 % lägre än under januari-september 2004 på grund av lägre produktion. Iggesund Paperboard har aviserat vissa prishöjningar.