· Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 488 (664) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 5,76 (7,89) kronor. Avkastningen på eget kapital var 6,2 (7,8) %.

· Rörelseresultatet blev 813 (1 032) mnkr. Resultat-nedgången beror på betydande kostnadsökningar för insatsvaror, lägre produktion av kartong samt negativa valutaeffekter. Högre priser för tidnings- och journalpapper har samtidigt haft en positiv resultatpåverkan. Jämfört med första kvartalet ökade resultatet i andra kvartalet med 85 mnkr till 449 mnkr, främst på grund av högre leveranser av tidnings- och journalpapper till Europa.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper i Europa har förbättrats efter en säsongsmässigt svag inledning på året. Holmen Papers leveranser var 2 % högre än under första halvåret 2004. Priserna var stabila efter de höjningar som genomfördes vid årets början.

· Marknadsläget för nyfiberkartong i Europa var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards leveranser var 2 % lägre än under första halvåret 2004. Priserna var stabila.