· Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 11 611 (januari-september 2003: 11 876) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 973 (1 156) Mkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 11,55 (13,92) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,9 (10,3) procent.

· Rörelseresultatet för januari-september blev 1 525 (1 831) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre tidningspapperspriser och negativa valutaeffekter, som delvis uppvägdes av högre leveransvolymer.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet steg jämfört med föregående kvartal med 79 Mkr till 535 Mkr. Förbättringen beror främst på säsongsmässigt lägre kostnader.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka. Kapacitetsutnyttjandet var högt men prisnivån otillfredsställande. Holmen Papers leveranser ökade med tre procent jämfört med föregående år.

· Efterfrågan på nyfiberkartong var fortsatt stabil. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var högt, priserna stabila och leveranserna ökade med fyra procent jämfört med föregående år.