- Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-mars blev
581 (januari-mars 2002: 705) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade
med 284 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med
88 Mkr.

Jämfört med fjärde kvartalet 2002 minskade resultatet med 30 Mkr. Holmen
Papers resultat minskade med 151 Mkr, medan resultaten för Iggesund
Paperboard och Holmen Kraft ökade med 64 respektive 110 Mkr.

- Resultatet efter skatt blev 389 (499) Mkr, vilket motsvarar en
vinst per aktie om 4,86 (6,20) kronor. Avkastningen på eget kapital var
10,3 (14,4) procent.

- Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var svagt under
första kvartalet men har stabiliserats. Holmen Papers produktion har
fortsatt att begränsas. Priserna minskade i genomsnitt med cirka
tio procent jämfört med föregående kvartal.

För kartong var marknadsläget stabilt under kvartalet med fortsatt stark
efterfrågan utanför Västeuropa. Iggesund Paperboards leveranser ökade
och kapacitetsutnyttjandet var högt. Priserna var stabila efter de
höjningar som genomfördes under fjärde kvartalet.