· Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-juni blev 1 277 (januari-juni 2001: 1 309) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 258 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 181 Mkr.

· Resultatet för andra kvartalet uppgick till 572 (januari-mars: 705) Mkr. Första kvartalets resultat inkluderar 110 Mkr från försäljning av utbytt pappersmaskin.

· Resultatet efter skatt blev 1 013 (917) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 12,67 (11,47) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,6 (13,5) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Holmen Papers leveranser ökade jämfört med första kvartalet men produktionen fortsatte att begränsas. Priserna var oförändrade.

· För kartong var marknadsläget fortsatt svagt. Iggesund Paperboards leveranser och priser var oförändrade jämfört med första kvartalet. Produktionen begränsades, men i mindre utsträckning än tidigare.