· Koncernens resultat efter finansiella poster blev 2 564 (2001: 2 294) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 746 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 363 Mkr. I resultatet 2001 ingick jämförelsestörande poster om -620 Mkr.

· Koncernens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 611 (K3-02: 676) Mkr.

· Rörelseresultaten för Holmen Paper och Iggesund Paperboard var under fjärde kvartalet 156 Mkr respektive 22 Mkr lägre än under tredje kvartalet, medan Holmen Skogs resultat var 93 Mkr högre.

· Resultatet efter skatt blev 1 959 (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 11 (10) kronor per aktie.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under fjärde kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade något men produktionen fortsatte att begränsas. Priserna var oförändrade för fjärde kvartalet. Priserna för 2003 kommer att gå ned, men förhandlingarna är inte helt avslutade.

· För kartong var marknadsläget stabilt under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser minskade säsongsmässigt. Prishöjningar har genomförts.

· Beslutet att uppföra en ny tidningspappersmaskin vid koncernens spanska bruk framflyttas tills vidare.