· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört med 610 Mkr för andra kvartalet.

· Nettoomsättningen uppgick till 12 312 (11 107) Mkr. Nettoomsättningen för tredje kvartalet var 4 099 Mkr jämfört med 4 097 Mkr för andra kvartalet.

· Rörelseresultatet blev 2 275 (1 857*) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 909 Mkr jämfört med 663 Mkr för andra kvartalet.

· Resultatet efter skatt blev 1 958 (3 656) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 24,50 (41,20) kronor. Vinsten per aktie för tredje kvartalet blev 13,00 kronor.

· Avkastningen på operativt kapital blev 14,3 (14,3*) procent. Avkastningen på eget kapital var 19,3 (29,9) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper försvagades under tredje kvartalet. Holmen Papers kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.

· Marknadsläget för kartong var oförändrat svagt under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards produktion fortsatte att begränsas av marknadsskäl. Priserna var stabila.

· * exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter *