· Resultatet efter finansiella poster (exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uppgick till 2 914 (2000: 2 194) Mkr. Motsvarande resultat för fjärde kvartalet var 748 Mkr jämfört med 857 Mkr för tredje kvartalet.

· Fjärde kvartalets resultat har belastats med en nedskrivning av anläggningstillgångar om 620 Mkr, varefter resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 294 (4 741) Mkr för 2001.

· Nettoomsättningen var 16 655 (15 155) Mkr. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 4 343 Mkr jämfört med 4 099 Mkr för tredje kvartalet.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter blev för helåret 3 066 (2 295) Mkr och för fjärde kvartalet 791 Mkr jämfört med 909 Mkr för tredje kvartalet.

· Resultatet efter skatt blev 2 186 (3 972) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 16,0 (24,1) procent.

· Styrelsen föreslår en utdelning på 10 kronor per aktie. Ordinarie utdelning föregående år var 9 kronor per aktie.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper försvagades under andra halvåret. Holmen Paper genomförde vissa marknadsrelaterade produktionsstopp under fjärde kvartalet. Priserna var stabila under året. Prisförhandlingar för 2002 pågår.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt svagt under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards produktion fortsatte att begränsas av marknadsskäl. Priserna är stabila.