• Resultatet efter finansiella poster blev 615 (första kvartalet 1998: 729) Mkr.
  • Resultatet för fjärde kvartalet 1998 var 441 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 418 (503) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 4,70 (5,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (12,1) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 5 653 (5 883) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark medan priserna sjönk något. För finpapper steg leveranserna kraftigt från föregående kvartals låga nivå medan priserna sjönk.
  • Efterfrågan på kartong förbättrades något medan priserna i svenska kronor sjönk.