• Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 409 (1998: 2 338) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet var 631 Mkr jämfört med 620 Mkr för tredje kvartalet.
  • Årets resultat efter skatt blev 1 814 (2 504) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 20,40 (28,20) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,6 (14,4) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 20 508 (22 676) Mkr.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 11 (10) kronor per aktie. Styrelsen avser också att föreslå bolagsstämman att till aktieägarna dela ut aktier motsvarande 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper AB i samband med en planerad börsintroduktion av detta bolag under våren.
  • Ordinarie bolagsstämma flyttas till den 12 april från som tidigare aviserats den 23 mars.
  • Styrelsen har föreslagit att bolagets firma skall ändras till Holmen Aktiebolag. En extra bolagsstämma den 10 februari tar ställning till förslaget, varefter koncernnamnet avses bli Holmen.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark. Holmen Papers leveranser under fjärde kvartalet var höga och kapaciteten utnyttjades fullt. Priserna i lokala valutor var efter en viss nedjustering i början av 1999 stabila.
  • Efterfrågan på kartong ökade. Iggesund Paperboards leveranser minskade under fjärde kvartalet till följd av produktionsstörningar efter ombyggnad i bruket i Workington, vilka påverkade resultatet negativt med drygt 100 Mkr. Prishöjningar har aviserats med genomförande från årsskiftet.