Holmens styrelse har idag fattat beslutet att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt och gemensamt affärsområde, Holmen Board & Paper. Beslutet är en del i den fortsatta strategiska utvecklingen av Holmens affär som bygger på fyra väl definierade verksamhetsgrenar; skogsbruk, elproduktion, trämekanisk industri samt processindustri.

Holmens strategi tar sin utgångspunkt i att världen håller på att ställa om till en hållbar användning av energi och material. Processindustrin, där restprodukter från skogsbruket bearbetas till förnybara produkter, är en viktig del i Holmens cirkulära affärsmodell. Genom att samla verksamhetsgrenarna kartong och papper i ett gemensamt affärsområde stärks effektivitet, konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

- Holmen har utvecklats positivt genom att skapa mervärden utifrån den skog och mark vi äger. När vi nu fokuserar vår affärsmodell i fyra tydliga verksamhetsgrenar; skogsbruk, elproduktion, trämekanisk industri samt processindustri, stärker vi vår strategiska förmåga ytterligare, säger Holmens koncernchef och vd Henrik Sjölund.

Holmen har genom åren lyckats väl med att utveckla produkter inom både papper och kartong baserat på färsk vedråvara och en i stort fossilfri produktionsprocess. För närvarande genomförs ombyggnaden av en pappersmaskin i syfte att stärka bokpappersaffären parallellt med att en ny produkt för transportförpackningar introduceras.

Genom att samla kompetensen kring processindustrin i ett affärsområde stärker vi förmågan att utveckla såväl befintliga som nya affärer inom alltifrån konsumentkartong till transportförpackningar, böcker och magasin, fortsätter Henrik Sjölund.

Processen med att integrera nuvarande affärsområden inleds omedelbart. Lars Lundin, idag affärsområdeschef Holmen Paper, kommer att leda verksamheten för Holmen Board & Paper. Johan Nellbeck, idag affärsområdeschef Holmen Iggesund Paperboard, kommer att lämna Holmen när sammanslagningen är genomförd. Med anledning av organisationsförändringen kommer Holmen från och med första kvartalet 2024 ändra rapporteringen till att vara uppdelad på fyra segment; skog, vatten- och vindkraft, trävaror samt kartong och papper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl.07.30 CET.