Styrelsen för Holmen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2023 om återköp av egna aktier.

Återköp får omfatta högst 3 miljoner aktier av serie B under perioden från och med den 3 maj 2023 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpet är att justera koncernens kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter återköp av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten.

Holmen innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 510 646 egna aktier, motsvarande 0,3 % av totalt antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl.13.30.