Kvartal Jan-sep Helår
Mkr 3-23 2-23 3-22 2023 2022 2022
Nettoomsättning 5 418 5 754 5 784 17 395 17 707 23 952
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 1 166 1 138 1 921 4 041 5 640 7 262
Rörelseresultat 1 166 1 138 1 921 4 041 5 905 7 527
Resultat efter skatt 898 890 1 482 3 159 4 606 5 874
Resultat per aktie, kr 5,6 5,5 9,1 19,6 28,5 36,3
Rörelsemarginal, %* 22 20 33 23 32 30
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 172 1 289 1 662 4 761 5 783 6 768
Nettoskuld i % av eget kapital 5 5 5 5 5 4

*Exkl. jämförelsestörande post 2022, se sid 15. 

  • Rörelseresultatet för januari-september 2023 uppgick till 4 041 (januari-september 2022: 5 905) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post föregående år minskade rörelseresultatet med 1 599 Mkr till följd av svagare marknad för trävaror och kartong. 
  • Jämfört med andra kvartalet ökade tredje kvartalets rörelseresultat med 28 Mkr till 1 166 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 22 (20) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-september till 3 159 (4 606) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 19,6 (28,5) kronor.
  • Aktier återköptes under tredje kvartalet för 152 Mkr och sammantaget under året för 1 119 Mkr motsvarande 1,7 procent av utestående aktier. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 25 oktober 2023 kl. 07:30.