Kvartal Helår
Mkr 1-23 4-22 1-22 2022
Nettoomsättning 6 223 6 245 5 750 23 952
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 737 1 622 1 617 7 262
Rörelseresultat 1 737 1 622 1 883 7 527
Resultat efter skatt 1 371 1 268 1 483 5 874
Resultat per aktie, kr 8,5 7,8 9,2 36,3
Rörelsemarginal, %* 28 26 28 30
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 52 308 52 151 47 199 52 151
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 2 299 985 1 925 6 768
Nettoskuld i % av eget kapital 1 4 7 4

*Exkl. jämförelsestörande post, se sid 14. 

  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 1 737 (januari-mars 2022: 1 883) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 28 procent. Exklusive jämförelsestörande post föregående år ökade rörelseresultatet med 120 Mkr. Resultatet från Energi och Skog ökade medan det samlade resultatet från industrin i stort var oförändrat.
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 115 Mkr. 
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 1 371 (1 483) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 8,5 (9,2) kronor.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 830 Mkr vilket minskade nettoskulden till 376 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 28 april 2023 kl. 07:30.