Vid årsstämma i Holmen fastställdes utdelningen till totalt 16 kronor per aktie. Som ny styrelseledamot invaldes Carina Åkerström.

Räkenskaper för verksamhetsåret 2022, utdelning m.m.
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2022 och beslutade att utdelning ska lämnas med 16 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 30 mars 2023. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 4 april 2023.

Styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Vid stämman beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara nio och Fredrik Lundberg, Alice Kempe, Lars Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Carina Åkerström valdes till ny ledamot. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden bestämdes till totalt 3 690 000 kr fördelade på 820 000 kr för styrelseordföranden och 410 000 kr för envar övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Holmen.

PricewaterhouseCoopers AB (PWC) omvaldes till bolagets revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga frågor
Årsstämman beslutade också om att godta framlagd ersättningsrapport, att anta nya riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare och om att bemyndiga styrelsen att förvärva högst så många av bolagets egna aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent samt att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12