Kvartal Helår
Mkr 1-22 4-21 1-21 2021
Nettoomsättning 5 750 4 770 4 703 19 479
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 1 617 1 185 849 4 061
Rörelseresultat 1 883 1 006 849 3 731
Resultat efter skatt 1 483 868 675 3 004
Resultat per aktie, kr 9,2 5,4 4,2 18,5
Rörelsemarginal, %* 28 25 18 21
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 47 199 47 080 43 340 47 080
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 925 704 672 3 375
Nettoskuld i % av eget kapital 7 9 9 9

*Exkl. jämförelsestörande post i K1-22 (266 Mkr), K4-21 (-179 Mkr) och 2021 (-330 Mkr), se vidare på sida 14. 

  • Rörelseresultatet för januari-mars 2022 uppgick till 1 883 (januari-mars 2021: 849) Mkr. I rörelseresultatet ingår netto +266 Mkr avseende den skadade turbinen i Workington vilket hanteras som jämförelsestörande post. Exklusive jämförelsestörande post ökade rörelseresultatet med 768 Mkr till 1 617 Mkr tack vare högre försäljningspriser för papper och trävaror. 
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande post med 432 Mkr till följd av prisökningar för papper och ökade leveranser av trävaror. I fjärde kvartalets resultat ingick drygt +200 Mkr från försäljning av en engelsk skogsfastighet.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 1 483 (675) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9,2 (4,2) kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 april 2022 kl. 07.30.