Kvartal Jan-jun Helår
Mkr 2-22 1-22 2-21 2022 2021 2021
Nettoomsättning 6 173 5 750 5 129 11 923 9 832 19 479
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 2 101 1 617 898 3 719 1 747 4 061
Rörelseresultat 2 101 1 883 898 3 984 1 747 3 731
Resultat efter skatt 1 642 1 483 698 3 125 1 373 3 004
Resultat per aktie, kr 10,1 9,2 4,3 19,3 8,5 18,5
Rörelsemarginal, %* 34 28 18 31 18 21
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 47 396 47 199 43 464 47 396 43 464 47 080
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 2 196 1 925 1 019 4 121 1 691 3 375
Nettoskuld i % av eget kapital 7 7 11 7 11 9

*Exkl. jämförelsestörande post i K1-22 (+266 Mkr) och helår 2021 (-330 Mkr), se vidare sid 15. 

  • Rörelseresultatet för januari-juni 2022 uppgick till 3 984 (januari-juni 2021: 1 747) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post om +266 Mkr ökade rörelseresultatet med 1 972 Mkr till 3 719 Mkr genom prishöjningar inom samtliga produktområden samtidigt som kostnadsinflationen begränsades till följd av stark egen försörjning av ved och energi.
  • Jämfört med första kvartalet ökade andra kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post med 484 Mkr till 2 101 Mkr till följd av ytterligare prisökningar.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-juni till 3 125 (1 373) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 19,3 (8,5) kronor.
  • I april utbetalades ordinarie och extra utdelning om totalt 1 862 Mkr. Tack vare starkt kassaflöde har nettoskulden minskat med drygt 300 Mkr sedan årsskiftet. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 19 augusti 2022 kl. 07.30.