Kvartal Helår
Mkr 4-22 3-22 4-21 2022 2021
Nettoomsättning 6 245 5 784 4 770 23 952 19 479
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 622 1 921 1 185 7 262 4 061
Rörelseresultat 1 622 1 921 1 006 7 527 3 731
Resultat efter skatt 1 268 1 482 868 5 874 3 004
Resultat per aktie, kr 7,8 9,1 5,4 36,3 18,5
Rörelsemarginal, %* 26 33 25 30 21
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 52 151 47 602 47 080 52 151 47 080
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 985 1 662 704 6 768 3 375
Nettoskuld i % av eget kapital 4 5 9 4 9

*Exkl. jämförelsestörande post.

  • Rörelseresultatet för 2022 uppgick till 7 527 (2021: 3 731) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post ökade rörelseresultatet med 3 201 Mkr till 7 262 Mkr tack vare högre försäljningspriser för papper och kartong sam-tidigt som kostnadsinflationen begränsades genom stark egen försörjning av ved och energi.
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade fjärde kvartalets rörelseresultat med 299 Mkr till 1 622 Mkr. Ett större underhållstopp belastade fjärde kvartalets resultat med -250 Mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick under 2022 till 5 874 (3 004) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 36,3 (18,5) kronor.
  • Priserna på skogsfastigheter har fortsatt att stiga under 2022 vilket inneburit att det redovisade värdet på koncernens skogstillgångar vid den årliga omvärderingen ökade 11 procent från 47 080 Mkr vid årets början till 52 151 Mkr.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 8 kronor per aktie och en extra utdelning om 8 kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 31 januari 2023 kl. 07:30.