Vid årsstämma i Holmen fastställdes utdelningen till totalt 11,50 kronor per aktie. Som ny styrelseledamot invaldes Fredrik Persson.

Räkenskaper för verksamhetsåret 2021, utdelning m.m.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att ut­delning ska lämnas med 11,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 1 april 2022. Med denna av­stämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 6 april 2022.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Vid stämman beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara nio och Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Alice Kempe, Lars Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Fredrik Persson valdes till ny ledamot. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodena bestämdes till totalt 3 510 000 kr fördelade på 780 000 kr för styrelseordföranden och 390 000 kr för envar övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Holmen.

PricewaterhouseCoopers AB (PWC) omvaldes till bolagets revisor. PWC har an­mält att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson ska vara huvud­ansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade också om införande av ett nytt långsiktigt aktie­spar­program som riktar sig till koncern- och affärsområdesledningar. Årsstämman beslutade vidare att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagarna i aktie­spar­programmet ska fullgöras genom överlåtelser av egna innehavda aktier.

Övriga beslut

Vid stämman behandlades även följande:

  • Godkännande av framlagd ersättningsrapport.
  • Bemyndigande för styrelsen om förvärv av bolagets egna aktier samt om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12